Niże atmosferyczne

Niżami atmosferycznymi są te regiony atmosfery ziemskiej, które w warstwie przyziemnej charakteryzuje niska wartość ciśnienia powietrza. Oznacza to, że w regionach tych występuje wstępujący ruch mas powietrza. Niż atmosferyczny jest w istocie cyklonem. W wielu krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii, pogodę nieustannie kształtują wędrujące niże. Nadciągają znad Oceanu Atlantyckiego i po minięciu Wysp Brytyjskich przesuwają się w kierunku Bałtyku, oddziałując także na pogodę w Polsce.

 

Na półkuli północnej nad Oceanem Atlantyckim ścierają się masy powietrzne z Arktyki z ciepłymi masami pochodzenia zwrotnikowego. Oba typy mas spotykają się w kilku wielkich zawirowaniach, wywołanych ruchem obrotowym Ziemi. Każde takie zawirowanie jest niżem atmosferycznym. Zimne powietrze krąży wokół masy ciepłej, stopniowo wypychając ją ku górze. Niże wędrują na wschód. Granica między dwiema różnymi masami powietrza zwie się frontem atmosferycznym. W każdym niżu są co najmniej dwa fronty: ciepły – wzdłuż którego ciepłe powietrze nasuwa się na masę chłodną, oraz chłodny – w miejscach, gdzie zimna masa napiera na powietrze ciepłe.

Możliwość komentowania jest wyłączona.